Menu

Algemene Voorwaarden - Privacybeleid en gebruik van cookies

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Informatie over de partijen en definities

In deze algemene voorwaarden zijn de definities als volgt: 

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Bezoekers;
 • Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die zich toegang verschaft tot de gebouwen en de trampolineruimte, en in geval van een minderjarige, diens ouder of wettelijk vertegenwoordiger en/of iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst aangaat met KOJUMP;
 • Groep: twee of meer bezoekers die KOJUMP bezoeken in een georganiseerde groep;
 • Commerciële naam van de KOJUMP aanbieder : KO GROUP SRL
 • Maatschappelijke zetel: Drève Richelle, 4 a, B-1410 Waterloo 
 • Ondernemingsnummer: BE 0433 046 305
 • E-mailadres: [email protected] 
 • Website: www.kojump.be 
 • Contract: elke overeenkomst met KOJUMP op grond waarvan KOJUMP diensten of producten aan de bezoeker levert
 • Ticket: een ticket dat de bezoeker toegang geeft tot een van de trampolineparken van KOJUMP tijdens de openingsuren
 • Openingstijden: het park is 7 dagen per week geopend, inclusief op feestdagen. 

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website (AV) en het privacybeleid (BVP) vormen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, het recht tussen de partijen in het kader van de commerciële relatie, met uitsluiting van elke andere eerdere overeenkomst;

Deze TOU definiëren de respectievelijke verplichtingen van de partijen voor de levering van de dienst aangeboden door KOJUMP en het gebruik van de website;

KOJUMP is vrij, op elk moment, om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de TOU en de PVP, en verbindt zich ertoe deze te respecteren in hun integriteit. Alle leden moeten zich houden aan de TOS;

Elke gebruiker van de website erkent en stemt ermee in gebonden te zijn aan de regels van deze TOS vanaf het moment dat hij of zij de website betreedt;

De TOS zijn van toepassing op elk bezoek aan een KOJUMP vestiging en/of op alle rechtsbetrekkingen tussen KOJUMP en de bezoeker, waaronder in ieder geval de overeenkomst en alle aanbiedingen en voorstellen van KOJUMP;

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en het informatiemateriaal dat op de website en in de vestigingen van KOJUMP voor de bezoeker beschikbaar is, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden;

Deze algemene voorwaarden worden uitgereikt bij het reserveren van een toegangsbewijs via de website van KOJUMP en zijn tevens verkrijgbaar aan de kassa van elke vestiging. De uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van deze algemene voorwaarden bij het sluiten van een contract of het maken van een reservering impliceert de aanvaarding van de toepassing van de algemene voorwaarden en een verklaring van instemming met de inhoud ervan.

Artikel 3: Aangeboden diensten, aanbiedingen en contracten 

De belangrijkste diensten die KOJUMP aanbiedt zijn springsessies in de trampolineruimte;

Alle mededelingen van KOJUMP of anderszins verstrekte informatie, zoals openingstijden en prijzen, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen;

KOJUMP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in advertenties, aanbiedingen, mededelingen of anderszins door KOJUMP aan bezoekers verstrekte informatie, noch voor fouten van derden bij de verkoop van toegangsbewijzen;

Een Overeenkomst komt tot stand door het enkele feit van de aanvaarding van een aanbod van KOJUMP door de bezoeker, tenzij er sprake is van een overeenkomst die via de website tot stand komt, in welk geval de overeenkomst tot stand komt op het moment dat KOJUMP een bevestiging per e-mail aan de bezoeker heeft verzonden;

Een toegangsbewijs kan worden gekocht aan de kassa van het desbetreffende Trampolinepark of vooraf worden gereserveerd via de website. Een toegangsbewijs verliest zijn geldigheid door het verstrijken van de erop vermelde datum en tijd, afhankelijk van de kleur van het toegangsbewijs;

Een toegangsbewijs is gekoppeld aan de persoon en is alleen geldig voor de KOJUMP faciliteit waarvoor het is uitgegeven. Voorstellen, aanbiedingen en contracten van KOJUMP mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter inzage worden gegeven. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan door KOJUMP verzonden voorstellen, aanbiedingen en contracten;

De apparatuur en faciliteiten zijn gereserveerd voor bezoekers;

De beschrijving van de diensten kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend naar goeddunken van KOJUMP. KOJUMP behoudt zich ook het recht voor om de aangeboden diensten op elk moment stop te zetten of te wijzigen. 

Artikel 4: Toegang tot KOJUMP Trampolineparken

De bezoeker heeft alleen toegang tot de KOJUMP Trampolineparken op vertoon van een geldig toegangsbewijs, dat vooraf is gereserveerd via onze online reserveringssite. Bij de reservering ontvangt de bezoeker een bevestigingsmail met de ingevoerde gegevens, overeenkomstig artikel 13 (Privacybeleid);

De bezoeker kan nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen van KOJUMP ontvangen door het betreffende vakje aan te vinken, in overeenstemming met artikel 13 (Privacybeleid). 

De bezoeker heeft ook de mogelijkheid om bij de receptie van het park een toegangskaartje te kopen. 

Kinderen onder de 4 en 5 jaar mogen bij KOJUMP komen rijden, mits ze begeleid worden door een volwassene. Kinderen vanaf 6 jaar mogen alleen op de trampoline;

De capaciteit van onze ruimtes varieert van 700 tot 2000 vierkante meter. Het maximum aantal bezoekers per uur in het park varieert van 65 tot 95. 

Ouders/wettelijke voogden/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide individuen of groepen minderjarigen en kunnen worden berispt;

KOJUMP behoudt zich het recht voor bezoekers te weigeren zonder opgaaf van reden en wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade die direct of indirect uit deze weigering voortvloeit.

Artikel 5 : verplichtingen van de bezoeker

De bezoeker is te allen tijde verplicht zich te houden aan deze algemene voorwaarden, het huishoudelijk reglement, de veiligheidsvoorschriften, de infrastructuur, het ter beschikking gestelde materiaal en de gebouwen van KOJUMP, alsmede aan de aanwijzingen en instructies gegeven door de medewerkers van het bedrijf en/of andere door het bedrijf ingeschakelde derden;

De bezoeker dient vijftien (15) tot twintig (20) minuten voor aanvang van de afgesproken activiteit aanwezig te zijn bij de betreffende KOJUMP faciliteit. De afwezigheid of laattijdige aankomst van de bezoeker of van een groep geeft KOJUMP het recht het contract als geannuleerd te beschouwen, overeenkomstig deze algemene voorwaarden. In een dergelijk geval heeft de bezoeker of groep geen recht op verlenging van de activiteit of om deze op een ander tijdstip op te pakken;

Alvorens de activiteiten in het Trampolinepark aan te vatten, is de bezoeker verplicht zich vertrouwd te maken met de veiligheidsinstructies, de infrastructuur, de ter beschikking gestelde toestellen en de gebouwen van KOJUMP. De bezoeker wordt voor het begin van de activiteiten in het Trampolinepark vertrouwd gemaakt met de veiligheidsinstructies;

Indien de bezoeker naar het oordeel van KOJUMP (of één van haar medewerkers) op enigerlei wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de huisregels, de veiligheidsvoorschriften en/of de (gebruikelijke) richtlijnen en aanwijzingen van het Trampolinepark en/of van door KOJUMP ingeschakelde derden, kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de inrichting worden ontzegd. KOJUMP is in dat geval niet gehouden tot enige vergoeding van welke schade dan ook en/of tot restitutie van het door de bezoeker betaalde bedrag voor zijn toegangsbewijs, al dan niet via een derde.

Indien de bezoeker herhaaldelijk bepaalde bepalingen van de algemene voorwaarden, de huisregels, de veiligheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen van medewerkers en/of andere door KOJUMP ingeschakelde derden niet of niet volledig naleeft, kan het bedrijf de bezoeker voor een bepaalde periode de toegang tot de KOJUMP vestiging(en) ontzeggen.

Deelname aan activiteiten op de trampoline is alleen toegestaan voor bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De bezoeker verklaart dat hij/zij naar zijn/haar beste weten in goede gezondheid en lichamelijke conditie verkeert en dat er geen andere belemmeringen zijn voor een veilige deelname aan de trampoline-activiteiten (hierbij moet worden gedacht aan een geestelijke of psychische aandoening of bijvoorbeeld een zwangerschap, die een veilige deelname aan de trampoline-activiteiten in de weg zou kunnen staan) Als er enige twijfel bestaat over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om er persoonlijk van af te zien;

Bezoekers mogen niet deelnemen aan activiteiten in het park onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen;

Het is bezoekers niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen en te nuttigen in de KOJUMP-gebouwen;

Dieren zijn niet toegestaan in het trampolinegebied van het KOJUMP park;

In geval van vernieling, beschadiging, verwijdering, verduistering of diefstal van voorwerpen door de bezoeker, heeft KOJUMP het recht de bezoeker de toegang tot het park te ontzeggen, de toegang van de bezoeker voor bepaalde tijd op één of meer gronden te ontzeggen, aangifte te doen bij de politie en de bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de geleden schade en de gederfde winst.

Artikel 6: Reservering van toegangsbewijzen

Toegangskaarten kunnen vooraf worden gereserveerd via de website en het reserveringsformulier. KOJUMP kan aan een reservering andere voorwaarden verbinden. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van KOJUMP;

De betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden door middel van één van de betaalmethoden zoals KOJUMP die van tijd tot tijd aanbiedt;

Onverminderd de bepalingen van artikel 8, is elke wijziging van de bestelling door de bezoeker na de bevestiging van zijn bestelling onderworpen aan de aanvaarding van KOJUMP. Overeenkomstig artikel L.221-28 van de consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de uitvoering van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering en de bezoeker niet het recht heeft de overeenkomst op te zeggen. In alle andere gevallen heeft de bezoeker het recht om een overeenkomst die tot stand is gekomen via de website te beëindigen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van KOJUMP.

Artikel 7 : betaling

Overeenkomstig artikel L.112-1 van het wetboek van consumptie, worden de door KOJUMP toegepaste tarieven aan de bezoekers meegedeeld op de internetsite en aangeplakt in het etablissement. Zij kunnen enkel aan KOJUMP tegengeworpen worden door de bezoeker op het ogenblik van de bestelling, elke variatie voorafgaand aan de bestelling kan niet de verantwoordelijkheid van KOJUMP inhouden;

De betaling van de door KOJUMP aangeboden producten of diensten vindt plaats ten laatste vóór het moment waarop de bezoeker zich toegang verschaft tot het betreffende terrein van de vestiging;

Betaling geschiedt onder de door KOJUMP bij de betaling medegedeelde voorwaarden. 

De bezoeker dient de juistheid van de factuur of het ontvangstbewijs en van de eventueel direct bij de betaling verstrekte wijzigingen te controleren. Wanneer de bezoeker als professional in de zin van de geldende reglementering kan worden gekwalificeerd, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan een onmiddellijke klacht en is KOJUMP niet verplicht een later ingediende klacht in behandeling te nemen. De beroepsbezoeker verliest zijn recht om op te treden indien hij zijn klacht niet rechtstreeks heeft ingediend en indien er binnen een jaar na de klacht geen gerechtelijke stappen zijn ondernomen;

In alle gevallen waarin partijen een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen, dient de betaling van de door de bezoeker aan KOJUMP verschuldigde bedragen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op de op de factuur vermelde bankrekening en uiterlijk voorafgaand aan het moment waarop de bezoeker zich toegang verschaft tot de betreffende KOJUMP site. De bezoeker kan geen compensatie, inhouding of opschorting krijgen;

Indien een bezoeker niet binnen de in artikel 7, lid 3 genoemde termijn heeft betaald, is hij direct in verzuim en kan KOJUMP, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten, de wettelijke rente in rekening brengen vanaf de vervaldag van de factuur. Een forfaitaire schadevergoeding van veertig euro (40€) zal eveneens verschuldigd zijn voor de invorderingskosten in geval van laattijdige betaling, met dien verstande dat KOJUMP zich de mogelijkheid voorbehoudt een bijkomende schadevergoeding te eisen in geval van beroep op een firma belast met aanmaningen, ingebrekestellingen en in het algemeen met de invordering van haar schuldvorderingen;

KOJUMP is nimmer verplicht een ongebruikt toegangsbewijs te retourneren.

Artikel 8: prijzen

De prijzen van de diensten zijn beschikbaar op aanvraag, op de website van KOJUMP en op de sociale netwerken;

De door KOJUMP meegedeelde prijzen zijn in euro (€) en zijn inclusief alle eventuele Belgische belastingen en exclusief eventuele indirecte kosten;

De geldige prijs is de prijs die op de dag van de reservering wordt meegedeeld. KOJUMP behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment de voorgestelde prijzen naar boven of naar beneden te wijzigen;

De prijzen worden vastgesteld op basis van de BTW-tarieven die gelden op de datum van de aanbieding en elke latere wijziging van deze tarieven zal in de prijzen tot uiting komen;

Eventuele kortingen, promoties of prijsverminderingen toegekend door KOJUMP zijn specifiek voor elke bezoeker en elke bestelling. Zij zijn van precaire aard en verplichten KOJUMP niet tot andere mogelijke voorbehouden, die zij naar eigen goeddunken kan aanpassen of van de toepassing ervan kan afzien. 

Artikel 9: Annulering

Voor de opzegging van een contract gelden de volgende regels:

 • In geval van annulering tot achtenveertig (48) uur voor de dag van het gereserveerde evenement is de bezoeker vijftig procent (50%) van de hoofdsom van het contract verschuldigd; 
 • In geval van annulering minder dan achtenveertig (48) uur voor de dag van het gereserveerde evenement, is de bezoeker de volledige hoofdsom van het contract verschuldigd.

Eventueel door KOJUMP op grond van artikel 9, onder het eerste scenario (a) terug te betalen bedragen worden binnen veertien (14) dagen na de dag van de door KOJUMP geboekte activiteit aan de betreffende bezoeker terugbetaald.

Artikel 10: KOJUMP garanties en verantwoordelijkheden

De beschrijving van de aangeboden diensten wordt gegeven als een indicatie en bindt KOJUMP niet in geval van ontevredenheid van het lid;

Onze uitrusting, ons materiaal en onze installaties worden met de grootste zorg gecontroleerd en getest. Het is echter aan de bezoeker om elke onregelmatigheid die hij/zij zou opmerken, te melden; 

De bezoeker verklaart dat hij/zij zich ervan bewust is dat trampolinespringen een intensieve sport is, dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en dat hij/zij geschikt is om op onze doeken te springen. KOJUMP kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de discipline niet geschikt is voor de bezoeker;

De bezoeker is er zich ten volle van bewust en aanvaardt dat de toegang tot de gebouwen en infrastructuur van KOJUMP en de deelname aan activiteiten op een trampoline gezondheidsrisico's inhoudt en kan leiden tot materiële schade alsook tot ernstig lichamelijk letsel. De bezoeker is verantwoordelijk voor zijn daden en moet de activiteit uitvoeren in overeenstemming met de basisregels van het trampolinespringen, rekening houdend met zijn/haar capaciteiten (fysiek en mentaal);

De bezoeker gebruikt het materiaal, de uitrusting en de faciliteiten onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en verbindt zich ertoe het hem/haar ter beschikking gestelde materiaal en de faciliteiten niet te beschadigen of af te waarderen en zal verplicht zijn KOJUMP de schade te vergoeden die aan het ter beschikking gestelde materiaal of de faciliteiten wordt toegebracht;

Misbruik door de bezoeker van de toestellen en faciliteiten of het niet opvolgen door de bezoeker van de instructies gegeven door de coach voorafgaand aan de sprongsessie kan nooit aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid dan ook van de zijde van KOJUMP;

KOJUMP en het personeel waarvoor zij verantwoordelijk is, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade (ongeval, verwonding, enz.) die de bezoeker tijdens zijn aanwezigheid in het Trampolinepark heeft geleden, tenzij de lichamelijke schade is veroorzaakt door een fout of grove nalatigheid van KOJUMP;

KOJUMP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet naleven van andere reglementeringen dan de Belgische of Europese wetgeving die op haar van toepassing zou kunnen zijn;

KOJUMP wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal, verdwijning, beschadiging of beschadiging van de persoonlijke bezittingen van de bezoeker tijdens zijn bezoek aan KOJUMP.  De bezoeker wordt aangeraden geen waardevolle voorwerpen mee te nemen. De bewaking en de bewaring van de persoonlijke bezittingen van de bezoeker vallen onder zijn volledige verantwoordelijkheid. 

Artikel 11: Afhandeling van klachten

In geval van klachten is de bezoeker verplicht de beheerder van de betreffende KOJUMP vestiging onmiddellijk, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na het verlaten van de betreffende vestiging, hiervan in kennis te stellen;

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.211-3 van het Consumentenwetboek kan de bezoeker in geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden een beroep doen op de bemiddelingsprocedure voor consumenten, onder de voorwaarden van titel I van boek VI van het Consumentenwetboek.

Artikel 12: overmacht

KOJUMP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en zolang zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die krachtens de wet, een rechtshandeling of naar de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan KOJUMP kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in het geval van KOJUMP verstaan: een staking binnen het bedrijf en bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of te risicovol maken (waaronder technische problemen);

Schade die de bezoeker lijdt ten gevolge van overmacht, anders dan teruggave of terugbetaling van de prijs van het gedeelte van de overeenkomst dat door de overmacht is getroffen, komt nooit voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13: Intellectuele eigendom en eerbiediging van de website 

De website, de inhoud ervan en alle andere materiaal en elementen van de site, van welke aard ook, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (en in het bijzonder door de bepalingen vervat in het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, evenals door alle geldende internationale teksten) en blijven het exclusieve eigendom van KOJUMP of van de betrokken rechthebbenden. In het bijzonder is het verboden, zelfs indien technisch mogelijk, de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te downloaden, te wijzigen, aan te passen, te gebruiken, te vertalen, te distribueren, mee te delen aan het publiek, te commercialiseren of ter beschikking te stellen, voor welk doel en op welke manier dan ook, permanent of tijdelijk, en voor commerciële of niet-commerciële doeleinden;

De website en de inhoud ervan mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke uitdrukkelijk zijn toegestaan of vereist door de navigatie van de website. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van de site kan een inbreuk op het auteursrecht vormen of aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging en tot betaling van schadevergoeding;

De internetsite, de inhoud en de adressen ervan worden gepubliceerd door de SRL KO GROUP waarvan de gegevens vermeld staan in artikel 1. Het wordt gehost door Hetzner en One en is toegankelijk zonder garantie;

De gebruiker en bezoeker, wie hij ook moge zijn, gebruikt de site onder zijn eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid. 

Ondanks de zorg die besteed is aan de samenstelling van de website, kan KOJUMP niet garanderen en niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door, onder andere, een onderbreking, defect of fout in de functionaliteit van de website of in de verstrekte informatie, een vertraging in operaties of transmissies of in het algemeen een onderbreking in het functioneren van de website, een computervirus of andere gelijkaardige technische problemen, een netwerkdefect, of om welke andere reden dan ook, bij het gebruik van de website of de inhoud ervan;

KOJUMP beheert de inhoud van de site vrij en onafhankelijk en kan daarom, in het bijzonder, zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoeker of gebruiker, de toegang tot de site of een deel ervan opschorten of annuleren, de op de site beschikbare informatie en producten wijzigen of de presentatie van de site, de structuur en de rubrieken ervan wijzigen;

De bezoeker verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen of na te laten die tot doel of tot gevolg heeft, direct of indirect, de met de site verbonden netwerken of de servers van derden te verstoren of te onderbreken, en de reglementen en procedures van het internetnetwerk niet in de war te sturen, om het gebruik van de site te belemmeren, te kopiëren, te wijzigen, te verstoren van de site, het gebruik of de inhoud ervan of om de site te gebruiken voor illegale doeleinden, verboden door de voorwaarden van de TOS of inbreuk makend op de rechten van KOJUMP, noch om dergelijke handelingen aan te moedigen;

De bezoeker zal het gebruik van de site door derden niet hinderen, bijvoorbeeld door te proberen toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens of wachtwoorden, of door informatie over derden die de site hebben bezocht, te traceren;

De bezoeker mag de capaciteit of de kwetsbaarheid van de site niet testen en onthoudt zich van elke handeling die de veiligheid of de integriteit ervan kan ondermijnen. De bezoeker zal de capaciteit of de kwetsbaarheid van de site niet testen en zal zich onthouden van elke handeling die de veiligheid of de integriteit ervan zou kunnen ondermijnen;

De bezoeker verbindt er zich toe KOJUMP te vrijwaren in geval van actie, verlies, vordering, schadevergoeding, schadeloosstelling (inclusief advocatenkosten), ingesteld tegen KOJUMP door een derde partij, in verband met of als gevolg van een oneigenlijk gebruik van de site.

Artikel 14: Reglementair gedrag en eerbiediging van de koning

Toegang tot de faciliteiten van KOJUMP is afhankelijk van het dragen van vrijetijdskleding en schone anti-slip sportsokken;

Elke bezoeker is verplicht het huishoudelijk reglement nauwgezet te respecteren.

Artikel 15: Nietigheid van een beding

Indien een of meer bepalingen van deze AVG om welke reden dan ook nietig zouden worden geacht, zal alleen het minimum als nietig worden beschouwd en worden vervangen door geldige bepalingen die het best aan de doelstelling van de AVG beantwoorden. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

Artikel 16: Bevoegdheid en toepasselijk recht 

De huidige AV, het gebruik van de website en de gehele relatie tussen KOJUMP en de bezoeker worden volledig beheerst door het Belgisch recht. 

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in België.

PRIVACYBELEID EN GEBRUIK VAN COOKIES

Artikel 1: Doel van het privacybeleid en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

KOJUMP verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

bescherming van de privacy. Het doel van dit beleid is transparante informatie te verstrekken aan de gebruikers van de

gebruikers van de website die gehost wordt op het volgende adres: https://kojump.be/, over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld. Hiertoe verbindt KOJUMP zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u neem dan contact met ons op via het volgende e-mail adres: [email protected]

Artikel 2 : Doel van de verwerking van persoonsgegevens

KOJUMP verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten met het oog op klantenbeheer

bestellingen en reserveringen (administratie, volgen van bestellingen en leveringen, facturering, kredietbewaking, profilering en facturering, kredietbewaking, profilering en marketing en verzending van gepersonaliseerde reclame).

Artikel 3 : Overdracht aan derden

Persoonsgegevens worden binnen het bedrijf opgeslagen en zullen in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Artikel 4 : Toestemming

De bezoeker krijgt alleen toegang tot de KOJUMP Trampoline Area op vertoon van een geldig toegangsbewijs, dat vooraf is gereserveerd via onze online reserveringssite. Bij de reservering ontvangt de bezoeker een bevestigingsmail met de ingevoerde gegevens, overeenkomstig artikel 13 (Privacybeleid);

De bezoeker kan nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen van KOJUMP ontvangen door het betreffende vakje aan te vinken, in overeenstemming met artikel 13 (Privacybeleid). 

De bezoeker heeft ook de mogelijkheid om bij de receptie van het park een toegangskaartje te kopen. 

Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen bij KOJUMP komen spelen op voorwaarde dat ze begeleid worden door een volwassene. Kinderen van 6 jaar en ouder mogen alleen op de trampoline;

De capaciteit van onze ruimtes varieert van 700 tot 2000 vierkante meter. Het maximum aantal bezoekers per uur in het park varieert van 65 tot 95 personen.

Ouders/wettelijke voogden/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide individuen of groepen minderjarigen en kunnen worden berispt;

KOJUMP behoudt zich het recht voor bezoekers te weigeren zonder opgaaf van reden en wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die direct of indirect uit deze weigering voortvloeit.

Artikel 5 : Bewaartermijn

De voor de verwerking verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt ;

Deze periode is in ieder geval korter dan 5 jaar.

Artikel 6 : Recht op raadpleging, rectificatie, uitwissing, beperking, verzet en verstrekking van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en kan onjuist of onvolledig zijn, of ze laten schrappen en de definitieve schrapping ervan vragen, of de wissen, om beperking van de verwerking verzoeken of bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens hem betreffende persoonsgegevens uit hoofde van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen op basis van deze bepalingen;

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat) van zijn of haar persoonsgegevens te krijgen persoonlijke gegevens en om de persoonlijke gegevens naar een ander bedrijf te sturen

een ander bedrijf;

Om de bovengenoemde rechten te kunnen uitoefenen, wordt de klant verzocht 

 • om zelf de instellingen van zijn klantenrekening aan te passen; en/of
 • om een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

Artikel 7 : Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst om de site beter af te stemmen op de behoeften van uw volgende bezoek en om bezoekstatistieken te verzamelen. Deze minibestanden of cookies worden niet gebruikt om bezoekersgedrag op andere websites na te gaan. Met uw webbrowser kunt u het gebruik van cookies verhinderen, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst of cookies van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser;

De gebruikte cookies vallen in de volgende categorieën:

 • De sociale media 

Om ervoor te zorgen dat u onze inhoud gemakkelijk kunt delen of "liken" op sociale media zoals Facebook, Instagram, enz., moeten we een cookie instellen. Sociale media gebruiken cookies om uw keuzes te registreren en opmerkingen te plaatsen. Als u dit soort toepassingen gebruikt, kunnen cookies uw gebruik registreren, zelfs als u tijdens uw bezoek aan onze site geen interactie hebt met sociale media;

 • Website statistieken

Cookies van deze categorie stellen ons in staat het aantal bezoekers aan onze website te tellen en het door de gebruiker afgelegde pad te visualiseren. Hierdoor kunnen wij de werking van onze site aanpassen en verbeteren en deze optimaliseren zodat de door u gezochte informatie beter toegankelijk is;

 • Customisatie

Personalisering Cookies stellen ons in staat de site aan elk individu aan te passen. Ze stellen ons in staat om inhoud weer te geven die relevant is voor uw club en leden. Met deze cookies verloopt het gebruik van de site sneller en relevanter;

 • Cookies de marketing en cookies tiers

Deze cookies sturen anonieme informatie over uw bezoek aan KOJUMP en aan sites van derden om advertenties te personaliseren, alleen die advertenties te tonen die relevant voor u zijn, en de prestaties te analyseren. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie geregistreerd en bezoeken zijn anoniem;

Voor een volledige lijst van specifieke cookies en om cookies in deze categorie te beheren, gaat u naar Your Online Choice ;

 • Spy pixels en cookies in HTML-e-mails

Onze e-mails kunnen een enkele "spy pixel" bevatten die uniek is voor een campagne om ons te laten weten of berichten zijn geopend en om te controleren of er op links of advertenties in de e-mail is geklikt. Wij kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om te bepalen welke e-mails interessanter zijn voor gebruikers, of om mensen die berichten niet openen, te vragen of zij deze willen blijven ontvangen. De pixel zal verdwijnen wanneer u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat de pixel naar uw apparaat wordt gedownload, moet u ervoor kiezen om onze e-mails alleen in tekstformaat te ontvangen, niet in HTML-formaat;

Om niet meer gevolgd te worden door Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ;

Om niet meer gevolgd te worden door Microsoft: http://privacy.microsoft.com/fr-be/default.mspx ;

Om niet meer gevolgd te worden door Yahoo.com: http://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/ ;

De meeste browsers hebben instellingen waarmee u cookies gedeeltelijk kunt beheren. Voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld, hoe u ze kunt beheren en hoe u ze kunt verwijderen, gaat u naar www.allaboutcookies.org/fr ;

U kunt ook de cookies-pagina op de website van uw browser bezoeken:

Internet Explorer:  

Versie 6: https://support.microsoft.com/fr-be/kb/283185

Versie 7 en 8: http://windows.microsoft.com/fr-be/windows-vista/block-or-allow-cookies

Versie9: http://windows.microsoft.com/fr-be/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=9564

Safari Web: http://support.apple.com/kb/PH11913

Mobiel/iOS: https://support.apple.com/fr-be/HT20126

Artikel 8 : Marketing direct

De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Artikel 9 : Klacht

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (rue de la Presse 35, B-1000 Brussel - [email protected]).